Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Voorstelling van de website.

Om het vertrouwen in de digitale economie te bevestigen wordt volgens de directieven van de Belgische wetgeving aan de gebruikers van de website www.tegendecrisis.be de identiteit van de verschillende participanten bekend gemaakt en dit in het kader van haar verwezenlijking en opvolging :

Eigenaar, ontwerper, webmaster, verantwoordelijk voor de inhoud : DADDY WEB SPRL –  BTW BE065790390 (Guillaume De Ryckel is de manager van het bedrijf)

Gastgever : INFOMANIAK NETWORK SA – 26 Avenue de la Praille 1227 Geneve, Zwitserland

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de voorgestelde diensten.

Het gebruik van de website  www.tegendecrisis.be houdt de volledige aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hierna beschreven staan. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, de gebruikers van de website www.tegendecrisis.be worden dus verzocht ze regelmatig te consulteren.

Deze website is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. Toch kan er zich een onderbreking omwille van technisch onderhoud voordoen, beslist door DADDY WEB SPRLl, die er alles zal aan doen om de gebruikers op voorhand van de data en de uren van de onderbreking op de hoogte te stellen.

De website www.tegendecrisis.be wordt regelmatig door DADDY WEB SPRL geüpdated. Op dezelfde wijze kan de juridische informatie ten allen tijde gewijzigd worden : ze is nochtans geldig en dwingend voor de gebruiker, die dan ook verzocht wordt ze regelmatig te bezoeken om er kennis van te nemen.

 1. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website www.tegendecrisis.be heeft tot doel informatie betreffende het geheel van de activiteiten van de vennootschap te verschaffen.

DADDY WEB SPRL neemt de taak ter harte om op de website www.tegendecrisis.be de meest recente informatie aan te bieden. Toch kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen tijdens het updaten, of het nu aan hem te wijten is of aan derden- partners die hem die informatie doorspelen.

Alle informatie die aangereikt wordt op de website site www.tegendecrisis.be wordt bij wijze van indicatie gegeven, en is aan verandering onderhevig. Anderzijds zijn de inlichtingen die voorkomen op de website www.tegendecrisis.be niet uitgebreid. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sedert ze on-line kwamen te staan.

De inlichtingen die zich thans op de website bevinden, is actueel op de aangeduide datum en kunnen dus op de datum dat u ze consulteert niet meer juist zijn. DADDY WEB SPRL wijst elke verplichting om de inhoud van deze website up to date te houden, af.

“Tegen de Crisis” wijst ook elke verantwoordelijk af betreffende de gepubliceerde inhoud van andere internetgebruikers.

 1. Contractuele begrenzingen van de technische gegevens.

De website gebruikt de technologie JavaScript.

De website kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiële schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van de website. Meer nog, de gebruiker van de website moet recente apparatuur gebruiken, welke geen virus bevat en die met een recente en herziene webbrowser werkt, om zich toegang tot de website te verschaffen.

 1. Intellectuele eigendom en imitaties.

Guillaume de Ryckel is de eigenaar van de rechten van Intellectuele eigendom of bezit de gebruiksrechten van alle toegankelijke elementen op de website, meer bepaald de teksten, de afbeeldingen, de grafische elementen, logo’s, pictogrammen, geluiden en de software.

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van een gedeelte of het geheel van de elementen van de website, welke ook het middel of de werkwijze moge zijn die gebruikt wordt, is verboden zonder uitdrukkelijke vooraf verleende en geschreven toestemming van : Guillaume de Ryckel

Elk niet toegestaan gebruik van de website of van eender welk element van de website zal worden beschouwd als een daad van imitatie en zal vervolgd worden conform aan de beschikkingen van het Belgische Strafrecht.

 1. Verantwoordelijkheidsbeperking

DADDY WEB SPRL zal niet kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die veroorzaakt zou worden aan het materiaal van de gebruiker, door toegang te hebben op de website www.tegendecrisis.be, en die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van materiaal dat niet beantwoordt aan de aangeduide specificaties aangegeven in punt 4, zijnde het aanwezig zijn van een bug of van een onverenigbaarheid.

DADDY WEB SPRL kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade ( zoals bvb. een marktverlies of verlies aan kansen) als gevolg van het gebruik van de website www.tegendecrisis.be.

Interactieve ruimtes zijn ter beschikking van de gebruikers (bvb. om ideeën uit te wisselen).DADDY WEB SPRL behoudt zich het recht voor om , zonder voorafgaande ingebrekestelling, elke inhoud die in deze ruimte geplaatst wordt en die tegenstrijdig is met de gangbare Belgische wetgeving te verwijderen, in het bijzonder betreffende de beschikkingen die de bescherming van de persoonsgegevens aangaan. DADDY WEB SPRL behoudt zich eventueel ook het recht voor om de gebruiker zowel burgerlijk als strafrechterlijk aansprakelijk te stellen, meer bepaald bij boodschappen met een racistisch karakter,  bij kwetsende of lasterlijke berichten, of met een pornografische inhoud, wat ook het uitdrukkingsmiddel moge zijn (foto’s, teksten,…). Het is de gebruikers verboden om inhoud die betrekking heeft met illegale activiteiten, met pornografie, met aansluiting bij een of andere organisatie of met sponsoring on-line te zetten.

 1. Beheer van de persoonlijke gegevens.

Ter gelegenheid van het gebruik van de website www.tegendecrisis.be, kunnen de volgende gegevens worden verzameld : het URL van de verbindingen waarmee de gebruiker toegang heeft verkregen tot de website www.tegendecrisis.be, de provider van de gebruiker, het Internet Protocol adres (IP) van de gebruiker.

In ieder geval verzameltDADDY WEB SPRL persoonlijke gegevens van de gebruikers enkel voor bepaalde diensten die aangeboden worden door de website www.tegendecrisis.be. De gebruiker verstrekt deze gegevens in het volle besef dat dit gebeurt, voornamelijk wanneer hij zelf die gegevens digitaal invoert. Het wordt dus aan de gebruiker van de website www.tegendecrisis.be vooraf duidelijk gesteld of deze gegevens verplicht zijn of niet.

Conform aan de Belgische wetgeving betreffende de informatica, de gegevensbestanden en de vrijdommen, heeft elke gebruiker het recht op toegang, op rechtzetting en op verweer betreffende de persoonlijke gegevens die hem betreffen, door zijn vraag schriftelijk en ondertekend te laten toekomen, vergezeld met een kopie van het identiteitsbewijs dragende de handtekening van de titularis van het document, en met de juiste vermelding van het adres naar waar het antwoord dient gestuurd te worden.

Geen enkele persoonsgegeven van de gebruiker van de website www.tegendecrisis.be wordt gepubliceerd,uitgewisseld, overgedragen, uitgeleend of verkocht aan derden, met gelijk welk medium buiten het medeweten van de gebruiker , behalve in het uitdrukkelijke geval dat de gebruiker het vakje “ wenst gunstige aanbiedingen van onze partners te ontvangen” heeft aangevinkt. Bij eventuele overdracht van www.tegendecrisis.be en de rechten hieraan verbonden, wordt de overdracht van de genoemde gegevens aan de eventuele overnemer wel toegestaan, die dan op zijn beurt er aan gehouden wordt de zelfde verplichtingen van het beheren en wijzigen van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de website www.tegendecrisis.be. na te leven.

7bis. Privacy Policy van de mobiele apps Face à la crise & Tegen de crisis

Wanneer u onze mobiele app download worden u bepaalde toelatingen gevraagd :

 • De camera/de micro : deze toelating is noodzakelijk indien u beslist foto’s (of video’s) op te sturen/of te delen via de mobiele applicatie
 • De GPS voor de geolocalisatie  : deze toelating is noodzakelijk indien u aanvaard push notificaties te ontvangen. Wij kunnen u dan mededelingen volgens uw regio opsturen. Bijvoorbeeld een speciale promotie in een winkel van uw stad. 
 • Informatie op uw toestel (model van GSM, versie van het exploitatiesysteem, versie van de app Tegen de Crisis): deze toelating is noodzakelijk indien er zich een probleem voortdoet met onze app en dat u ons een fout rapport opstuurt. 
 • Facebook : deze toelating is noodzakelijk indien u een goed plan van ons app wenst te delen op uw Facebook pagina. 
 • De Cookies aanvaarden.


In het kader van wedstrijden, zal u ook gevraagd worden om ons volgende informatie facultatief door te sturen :

 

 • Naam 
 • Voornaam 
 • Email adres

Al deze informatie helpen ons een beter gebruikerservaring voor te stellen.

 1. Hyperlinks en cookies.

De website www.tegendecrisis.be bevat vele hyperlinks naar andere websites. DADDY WEB SPRL heeft echter niet de mogelijkheid om alle inhoud van de voorgestelde websites op zijn eigen website na te gaan, en kan bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid hieromtrent op zich nemen.

Door u op de website te begeven, aanvaardt u en erkent u dat “Tegendecrisis.be” niet alle websites die verbonden zijn met “Tegendecrisis.be” bestudeerd en beoordeeld heeft, en dat ze dus niet verantwoordelijk is voor de inhoud van off-side pagina’s of websites die verbonden zijn met deze website. Als u deze linken naar off-side pagina’s of andere websites aanklikt, gebeurt dit op uw eigen verantwoordelijkheid.

De website Tegendecrisis bevat linken naar andere websites en is in geen enkele mate verantwoordelijk voor de praktijken van deze websites wat betreft de geleverde diensten en producten en wat betreft de vertrouwelijkheid.

Door te surfen op de website www.tegendecrisis.be kunnen er cookies geïnstalleerd worden op de computer van de gebruiker. Een cookie is een kleine file , die wel niet de identificatie van de gebruiker toelaat,  maar die wel informatie opslaat betreffende het surfen van een bepaalde computer op een website. De gegevens die zo worden verkregen, hebben tot doel een volgend bezoek op die website te vergemakkelijken, en kunnen ook toelaten de frequentie van het aantal bezoeken te noteren.

Het niet toestaan van de installatie van een cookie kan de mogelijkheid om van een bepaalde dienst gebruik te maken, verhinderen. De gebruiker kan nochtans zijn computer op de volgende wijze configureren om de installatie van cookies te weigeren :

Bij Internet Explorer : tab werktuigen (pictogram van een tandwiel, boven rechts) / optie internet. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Bij Firefox : Bovenaan het browservenster, klik op de knop Firefox, en ga dan naar de tab options/keuzes. Klik op de tab Privacy.
Parametreer de bewaarsvoorwaarden op : gebruiken van persoonlijke parameters in de “geschiedenis”. Daarna uitvinken om de cookies te deactiveren.

Bij Safari : Klik bovenrechts op de browser het pictogram Menu aan ( pictogram tandwiel). Kies de parameters. Klik op Weergeven gekozen parameters. In de rubriek “Vertrouwelijkheid” , klik op inhoudsparameters. In de rubriek “Cookies” kunt u de cookies blokkeren.

Bij Chrome : Klik bovenrechts op de browser het pictogram Menu aan ( pictogram drie horizontale lijntjes). Kies Parameters. Weergeven gekozen parameters. In de rubriek “Vertrouwelijkheid” , klik op voorkeuren. In de tab “Vertrouwelijkheid” kunt u de cookies blokkeren.

 1. Toepasbaar recht en toewijzing van rechtspraak.

Elke betwisting betreffende het gebruik van de website www.tegendecrisis.be is onderworpen aan de Belgische rechtspraak. Alle betwistingen worden exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken van Brussel.

 1. Lexico.

Gebruiker : Internetgebruiker die zich verbindt met en gebruik maakt van de hierboven genoemde website.

Persoonlijke gegevens : « Alle informatie die, onder welke vorm dan ook, op directe wijze of niet, de identificatie van fysieke personen, waarover deze informatie van toepassing is, toelaat.»

 1. Reglement van de wedstrijden die georganiseerd worden door “Tegendecrisis”

Artikel 1

www.tegendecrisis.be organiseert een wedstrijd in het kader van een marketingoperatie, die tot doel heeft de pagina Tegendecrisis.be te promoten op Facebook®.

De wedstrijd zal te vinden zijn op de Facebookpagina van Tegendecrisis.be die te bereiken is op het volgende adres www.facebook.com/Tegendecrisis en dit gedurende de ganse periode van de wedstrijd. De Deelnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van het  privacybeleid  van de website  Facebook® die men onmiddellijk kan consulteren op de website van Facebook®. De kantoren van Facebook® bevinden zich te : 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304., USA.

Artikel 2 – Voorwaarden tot deelname

Dit spel staat open voor elke fysieke volwassen persoon, die in België woont en die een Internetverbinding en een Facebookaccount  (http://www.facebook.com) heeft, en die de deelnamevoorwaarden conform de wet op de informatica en vrijheid heeft aanvaard.

Er is slechts één deelnamekans per fysieke persoon. De leden van Tegendecrisis.be en ook hun gezinsleden worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

De deelname aan de wedstrijd is helemaal gratis en zonder aankoopverplichting. Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men helemaal akkoord gaat met het huidige reglement en met de eventuele wijzingen van het laatste ogenblik.

De prijzen kunnen in geen enkel geval worden verwisseld of in geld worden uitgekeerd.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer eveneens om de Nieuwsbrief van de website Tegendecrisis.be te ontvangen.

Artikel 3 – Data van de wedstrijd

De data van het einde van de wedstrijd zullen worden meegedeeld op de website www.tegendecrisis.be

Artikel 4 – Deelname modaliteiten

4.1 – Deelnamevoorwaarden

Opdat de deelname door de organisator zou bevestigd worden, moeten er drie stappen gezet worden. De deelnemer moet nadrukkelijk :

 1. a) Zich verbinden op de pagina van de website van Facebook® die bereikbaar is op het volgende adres gedurende de ganse periode van de wedstrijd : http://www.facebook.com/TEGENDECRISIS

Klikken op de knop “LIKE” van deze Facebook® pagina.

 1. b) Het deelnameformulier dat men vindt op de volgende websitepagina : http://www.facebook.com/TEGENDECRISIS terdege invullen.
 2. c) De wedstrijd delen met zijn Facebook-vrienden

Enkel deze manier van handelen zal aanvaard worden.

Tegendecrisis.be behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, te beëindigen of te wijzigen, als deze niet verloopt zoals overeengekomen : elke virus, bug , overtreding, niet toegestane interventie, fraude, actie van een concurrent, technisch probleem of andere reden  buiten de wil van Tegendecrisis.be, die de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit, of de gedragingen van Tegendecrisis.be schaadt en aantast.

In het algemeen zullen de deelnemers de Organisatoren van deze wedstrijd de garantie geven dat ze geen enkele aanspraak, actie of claim die er zou kunnen optreden, onder welke hoedanigheid dan ook zullen uitoefenen , als derden ter gelegenheid van de uitoefening van de toegewezen rechten en meer in het algemeen ten aanzien van alle garanties en verbintenissen.

Elke onjuiste of onvolledige deelname zal worden afgewezen, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt. Elke valse verklaring van een Deelnemer brengt de uitsluiting van de wedstrijd met zich mee, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt.

De Organisatoren behouden zich zo het recht voor om zonder voorbehoud en à posteriori te wijzigen, elke deelnemer die een van deze voorwaarden  van het voorliggende reglement niet zou naleven, niet te valideren en van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 5 – Schenkingen/loten

5.1 –Commerciële waarden van de schenkingen :

De aangeboden loten kunnen niet betwist worden betreffende hun aard noch betreffende de tegenwaarde hoe dan ook.

De wedstrijdorganisatoren behouden zich het recht voor om de schenking zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal de waarde van het lot gelijkwaardig of hoger zijn dat van het product dat wordt vervangen. De tegenwaardewaarde van de geschenken kan niet in geld worden weergegeven.

5.2 – Modaliteiten van opeising en gebruik

Zoals voorzien in artikel 6, zal de Winnaar zich rechtstreeks in verbinding moeten stellen met de betreffende schenker van de prijs.

Artikel 6 – Modaliteiten van toewijzing van de loten

Geen enkele klacht betreffende de resultaten zal kunnen worden weerhouden.

Slechts één enkele schenking per fysieke persoon. De lijst van de Winnaars ( voornaam en familienaam) zal gepubliceerd worden op de website van Tegendecrisis.be

De Winnaars zullen dan uitgenodigd worden om hun juiste gegevens kenbaar te maken : naam, voornaam, geboortedatum, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer en e-mail adres , en dit aan contact@tegendecrisis.be

Indien de geleverde inlichtingen van de Deelnemer onvolledig zijn en niet toelaten dat we hem op de hoogte brengen van zijn prijs, zal hij de hoedanigheid van winnaar verliezen en geen enkele klacht kunnen neerleggen.

De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van technische storingen wat betreft deze elektronische kennisgeving van de prijs. Zonder mededeling van deze inlichtingen vanwege de Winnaar binnen de 14 dagen, zal hij zijn hoedanigheid als Winnaar verliezen.

Artikel 7- Nominatie van de Winnaars en publicatie van de resultaten

Slechts een enkele schenking per fysieke persoon. De lijst van de Winnaars ( voornaam en familienaam) zal gepubliceerd worden op de website van Tegendecrisis.be

Artikel 8 – Nominatieve en persoonlijke gegevens

De spelers geven door het feit van hun deelname de toelating , opdat de Organisatoren vrijelijk gebruik mogen  maken voor publicitaire of promotionele doeleinden met welk middel dan ook, van alle op Facebook medegedeelde nominatieve inlichtingen, voor hun eigen rekening en via alle media.

Ze geven de Organisatoren dan ook de toelating om ze eveneens op hun facebook account te contacteren namelijk via de pagina van Tegendecrisis.be

De Winnaars geven, door het feit dat ze hun prijs aanvaarden, vooraf de toelating aan de Organisatoren om gebruik te maken, onder welke vorm dan ook en bij het ganse publiek, en dit voor commerciële doeleinden, voor reclame of public relations, voor de pers, voor redactionele of publiciteitsartikels in alle genres, van alle interne en externe activiteiten en van hun geschreven of mondelinge verklaringen die verband houden met deze prijs. Ze geven eveneens de toelating om op gelijk welke wijze hiervan gebruik te maken, hetzij via reproductie, duplicatie, transmissie, ontvangst of codering, met inbegrip van digitalisering.

De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn verplicht en noodzakelijk om uw deelname aan het spel te behandelen. Ze zijn bestemd voor de Organisatoren, of voor onderaannemers en /of providers ten behoeve van het managment.

De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de aangeleverde persoonsgegevens waarover Facebook® , als ondersteuning voor de wedstrijd, zal beschikken.

Iedere Deelnemer beschikt, in overeenstemming met de Wet op de Informatie en de Vrijheid van 6 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus 2004, over het recht op toegang tot, op correctie of schrapping van de gegevens hem betreffende en over een recht op verzet, waarvan men gebruik kan maken door te schrijven naar contact@tegendecrisis.be

De door de deelnemer aangeleverde inlichtingen zijn bestemd ten gebruike van tegendecrisis.be in het kader van de toegankelijkheid conform de algemene verkoopsvoorwaarden en in het kader van het beheer van het huidige spel.

 

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en Rechten

De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor zijn bijdragen en de Organizerende Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval de bijdragen niet conform zijn aan vereisten zoals gestipuleerd in artikel 4 of in geval ze aanleiding kunnen zijn voor een klacht van derden.

In het geval van een klacht van derden, wat ook de aard hiervan is, zullen enkel de Deelnemers ter verantwoording worden geroepen.

De Organisatoren :

 • Behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, te verdagen, te verminderen en te limiteren of om het spel te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de wetgeving. Men zal bijgevolg ook geen recht kunnen doen gelden op hun verantwoordelijkheid.
 • Brengen ter kennis dat, rekening houdend met het eigen van het Internet, zoals de vrije garing van de verspreide informatie en de praktische onmogelijkheid om het gebruik hiervan door derden te controleren, zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk verkeerd of frauduleus gebruik van deze inlichtingen dan ook.
 • Niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het frauduleus gebruik van het aansluitingsrecht noch van de toewijzing van een lot van een Deelnemer.
 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van slecht functioneren van het Internet, van de telefonische verbindingen en van het ontvangsttoestel , die het goede verloop van het spel stoort. Bovendien, kunnen zij in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij verzendingsproblemen of bij het verloren gaan van briefwisseling zowel elektronisch als via de post.
 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van technisch mankement, anomalieën, materieel of via software van welke aard dan ook ( virus, bug,…) die door het gebruikerssysteem van de Deelnemer veroorzaakt wordt, aan zijn informatica uitrusting en aan de data die erin opgeslagen zitten, en aan de gevolgen die eruit kunnen voortspruiten voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.
 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor de eventuele recuperatie en schade toegebracht aan de werken.
 • Kunnen, op elk ogenblik, en dit omwille van technische redenen, en om onderhoudsactiviteiten te verrichten, de toegang tot de Pagina en tot het Spel dat er op staat, onderbreken. De Organisatoren zullen in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er zal geen enkele schadeloosstelling kunnen geëist worden van deze managers.

 

Artikel 10 – Uitsluitingsvoorwaarden

De deelname aan deze spelen houden de volledige en gehele aanvaarding van de in dit reglement vermelde modaliteiten in, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarde van de Deelnemer. Het niet naleven van dit reglement heeft tot gevolg dat men wordt uitgesloten van de wedstrijd, de eenvoudige en totale nietig verklaring van de deelname en van de toewijzing van de loten. Het valt te noteren dat een winnaar slechts tweemaal kan winnen bij een van onze wedstrijden.