Reglement – Wedstrijd Ijsje

Artikel 1

www.tegendecrisis.be organiseert een wedstrijd in het kader van een marketingoperatie, die tot doel heeft de pagina Tegendecrisis.be te promoten op Facebook®.

De wedstrijd zal te vinden zijn op de Facebookpagina van Tegendecrisis.be die te bereiken is op het volgende adres www.facebook.com/Tegendecrisis en dit gedurende de ganse periode van de wedstrijd. De Deelnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van het  privacybeleid  van de website  Facebook® die men onmiddellijk kan consulteren op de website van Facebook®. De kantoren van Facebook® bevinden zich te : 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304., USA.

Artikel 2 – Voorwaarden tot deelname

Dit spel staat open voor elke fysieke volwassen persoon, die in België woont en die een Internetverbinding en een Facebookaccount  (http://www.facebook.com) heeft, en die de deelnamevoorwaarden conform de wet op de informatica en vrijheid heeft aanvaard.

Er is slechts één deelnamekans per fysieke persoon. De leden van Tegendecrisis.be en ook hun gezinsleden worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

De deelname aan de wedstrijd is helemaal gratis en zonder aankoopverplichting. Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men helemaal akkoord gaat met het huidige reglement en met de eventuele wijzingen van het laatste ogenblik.

De prijzen kunnen in geen enkel geval worden verwisseld of in geld worden uitgekeerd.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer eveneens om de Nieuwsbrief van de website Tegendecrisis.be te ontvangen.

Artikel 3 – Data van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 10/05 en eindigdt op 31/08 om middernacht

Artikel 4 – Deelname modaliteiten

4.1 – Deelnamevoorwaarden

Opdat de deelname door de organisator zou bevestigd worden, moeten er drie stappen gezet worden. De deelnemer moet nadrukkelijk :

  1. a) Zich verbinden op de pagina van de website van Facebook® die bereikbaar is op het volgende adres gedurende de ganse periode van de wedstrijd : http://www.facebook.com/TEGENDECRISIS

Klikken op de knop “LIKE” van deze Facebook® pagina.

  1. b) Het deelnameformulier dat men vindt op de volgende websitepagina : http://www.facebook.com/TEGENDECRISIS terdege invullen.
  2. c) De wedstrijd delen met zijn Facebook-vrienden

Enkel deze manier van handelen zal aanvaard worden.

Tegendecrisis.be behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, te beëindigen of te wijzigen, als deze niet verloopt zoals overeengekomen : elke virus, bug , overtreding, niet toegestane interventie, fraude, actie van een concurrent, technisch probleem of andere reden  buiten de wil van Tegendecrisis.be, die de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit, of de gedragingen van Tegendecrisis.be schaadt en aantast.

In het algemeen zullen de deelnemers de Organisatoren van deze wedstrijd de garantie geven dat ze geen enkele aanspraak, actie of claim die er zou kunnen optreden, onder welke hoedanigheid dan ook zullen uitoefenen , als derden ter gelegenheid van de uitoefening van de toegewezen rechten en meer in het algemeen ten aanzien van alle garanties en verbintenissen.

Elke onjuiste of onvolledige deelname zal worden afgewezen, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt. Elke valse verklaring van een Deelnemer brengt de uitsluiting van de wedstrijd met zich mee, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisator in het gedrang komt.

De Organisatoren behouden zich zo het recht voor om zonder voorbehoud en à posteriori te wijzigen, elke deelnemer die een van deze voorwaarden  van het voorliggende reglement niet zou naleven, niet te valideren en van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 5 – Schenkingen/loten

5.1 –Commerciële waarden van de schenkingen :

De aangeboden loten kunnen niet betwist worden betreffende hun aard noch betreffende de tegenwaarde hoe dan ook.

De wedstrijdorganisatoren behouden zich het recht voor om de schenking zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal de waarde van het lot gelijkwaardig of hoger zijn dat van het product dat wordt vervangen. De tegenwaardewaarde van de geschenken kan niet in geld worden weergegeven.

5.2 – Modaliteiten van opeising en gebruik

Zoals voorzien in artikel 6, zal de Winnaar zich rechtstreeks in verbinding moeten stellen met de betreffende schenker van de prijs.

Artikel 6 – Modaliteiten van toewijzing van de loten

Geen enkele klacht betreffende de resultaten zal kunnen worden weerhouden.

Slechts één enkele schenking per fysieke persoon. De lijst van de Winnaars ( voornaam en familienaam) zal gepubliceerd worden op de website van Tegendecrisis.be

De Winnaars zullen dan uitgenodigd worden om hun juiste gegevens kenbaar te maken : naam, voornaam, geboortedatum, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer en e-mail adres , en dit aan contact@tegendecrisis.be

Indien de geleverde inlichtingen van de Deelnemer onvolledig zijn en niet toelaten dat we hem op de hoogte brengen van zijn prijs, zal hij de hoedanigheid van winnaar verliezen en geen enkele klacht kunnen neerleggen.

De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van technische storingen wat betreft deze elektronische kennisgeving van de prijs. Zonder mededeling van deze inlichtingen vanwege de Winnaar binnen de 14 dagen, zal hij zijn hoedanigheid als Winnaar verliezen.

Artikel 7- Nominatie van de Winnaars en publicatie van de resultaten

Slechts een enkele schenking per fysieke persoon. De lijst van de Winnaars ( voornaam en familienaam) zal gepubliceerd worden op de website van Tegendecrisis.be

Artikel 8 – Nominatieve en persoonlijke gegevens

De spelers geven door het feit van hun deelname de toelating , opdat de Organisatoren vrijelijk gebruik mogen  maken voor publicitaire of promotionele doeleinden met welk middel dan ook, van alle op Facebook medegedeelde nominatieve inlichtingen, voor hun eigen rekening en via alle media.

Ze geven de Organisatoren dan ook de toelating om ze eveneens op hun facebook account te contacteren namelijk via de pagina van Tegendecrisis.be

De Winnaars geven, door het feit dat ze hun prijs aanvaarden, vooraf de toelating aan de Organisatoren om gebruik te maken, onder welke vorm dan ook en bij het ganse publiek, en dit voor commerciële doeleinden, voor reclame of public relations, voor de pers, voor redactionele of publiciteitsartikels in alle genres, van alle interne en externe activiteiten en van hun geschreven of mondelinge verklaringen die verband houden met deze prijs. Ze geven eveneens de toelating om op gelijk welke wijze hiervan gebruik te maken, hetzij via reproductie, duplicatie, transmissie, ontvangst of codering, met inbegrip van digitalisering.

De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn verplicht en noodzakelijk om uw deelname aan het spel te behandelen. Ze zijn bestemd voor de Organisatoren, of voor onderaannemers en /of providers ten behoeve van het managment.

De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de aangeleverde persoonsgegevens waarover Facebook® , als ondersteuning voor de wedstrijd, zal beschikken.

Iedere Deelnemer beschikt, in overeenstemming met de Wet op de Informatie en de Vrijheid van 6 januari 1978, gewijzigd door de Wet van 6 augustus 2004, over het recht op toegang tot, op correctie of schrapping van de gegevens hem betreffende en over een recht op verzet, waarvan men gebruik kan maken door te schrijven naar contact@tegendecrisis.be

De door de deelnemer aangeleverde inlichtingen zijn bestemd ten gebruike van tegendecrisis.be in het kader van de toegankelijkheid conform de algemene verkoopsvoorwaarden en in het kader van het beheer van het huidige spel.

Artikel 9 – Verantwoordelijkheden en Rechten

De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor zijn bijdragen en de Organizerende Vennootschap kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval de bijdragen niet conform zijn aan vereisten zoals gestipuleerd in artikel 4 of in geval ze aanleiding kunnen zijn voor een klacht van derden.

In het geval van een klacht van derden, wat ook de aard hiervan is, zullen enkel de Deelnemers ter verantwoording worden geroepen.

De Organisatoren :

  • Behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, te verdagen, te verminderen en te limiteren of om het spel te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de wetgeving. Men zal bijgevolg ook geen recht kunnen doen gelden op hun verantwoordelijkheid.
  • Brengen ter kennis dat, rekening houdend met het eigen van het Internet, zoals de vrije garing van de verspreide informatie en de praktische onmogelijkheid om het gebruik hiervan door derden te controleren, zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk verkeerd of frauduleus gebruik van deze inlichtingen dan ook.
  • Niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het frauduleus gebruik van het aansluitingsrecht noch van de toewijzing van een lot van een Deelnemer.
  • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van slecht functioneren van het Internet, van de telefonische verbindingen en van het ontvangsttoestel , die het goede verloop van het spel stoort. Bovendien, kunnen zij in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij verzendingsproblemen of bij het verloren gaan van briefwisseling zowel elektronisch als via de post.
  • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van technisch mankement, anomalieën, materieel of via software van welke aard dan ook ( virus, bug,…) die door het gebruikerssysteem van de Deelnemer veroorzaakt wordt, aan zijn informatica uitrusting en aan de data die erin opgeslagen zitten, en aan de gevolgen die eruit kunnen voortspruiten voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.
  • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor de eventuele recuperatie en schade toegebracht aan de werken.
  • Kunnen, op elk ogenblik, en dit omwille van technische redenen, en om onderhoudsactiviteiten te verrichten, de toegang tot de Pagina en tot het Spel dat er op staat, onderbreken. De Organisatoren zullen in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er zal geen enkele schadeloosstelling kunnen geëist worden van deze managers.

Artikel 10 – Uitsluitingsvoorwaarden

De deelname aan deze spelen houden de volledige en gehele aanvaarding van de in dit reglement vermelde modaliteiten in, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarde van de Deelnemer. Het niet naleven van dit reglement heeft tot gevolg dat men wordt uitgesloten van de wedstrijd, de eenvoudige en totale nietig verklaring van de deelname en van de toewijzing van de loten. Het valt te noteren dat een winnaar slechts tweemaal kan winnen bij een van onze wedstrijden.